Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve in ker osnovni predlog ne konkretno definirate lokacije ozelenitve, predlog ni umeščen v glasovanje.

Ozelenitev Kopra

Ksenija Vodeb  –  15. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja problematiko betonizacije in pozidanosti Kopra v zadnjih 15. letih, kakovosti zraka in življenja v občini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, izdatnejšo ozelenitev občine z avtohtonimi drevesi (predvsem listnatimi), takimi, ki bi nudila senco v poletnih dneh in čistejši zrak ter nižje temperature v najbolj vročih dneh v letu. Bistvo je ozeleniti površine, povsod, kjer je to možno (npr. Bonifika, stari in novi parki v mestu, pešpoti, območja med hišami in bloki ipd.) in na ta način prispevati k višji kakovosti življenja krajanov, prijetnejšemu vzdušju in privlačnosti mesta. Predlog prispeva k ideji in konceptu zelenih mest v najbolj razvitih urbanih mestih Evrope in sveta nasploh. S tem se posredno tudi podpira zmanjšanje onesnaženosti zaradi prometa in se promovira zelena mobilnost (uporaba koles, pešpoti ali pa trajnostnih oblik prevoza), kar ponuja boljše pogoje življenja v občini in krepi zeleno zavest tako prebivalcev, kot tudi obiskovalcev mesta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ozelenitev se lahko izpelje na način, da se najprej strokovno oceni možnost zasaditve dreves (vrsta, velikost, količina...) na ustreznih območjih. Možnost je izvedbo predloga povezati z najmlašimi občani. S tem se poglobi zelena zavest kot vrednota pri otrocih in se krepi družbena vloga občanov in povezanost s krajem. V sodelovanju z osnovnimi šolami v občini se lahko vsako leto z začetkom šolskega leta zasadi po eno drevo na oddelek (na predvidenem območju, ki ga prethodno določi stroka). Projekt lahko razširimo tudi na srednje šole. Na ta način se poleg dolgoročnih koristi za življenje krajanov vzpostavijo tudi zelo pomembne čustvene vezi zaradi neposredne izkušnje otrok z mestom in krajem bivanja. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt je smiselno izvesti v celotni občini Koper, seveda tudi širše. Pogoje za izvedbo naj oceni stroka in kompetentni za tovrstno področje (Zavod za gozdove RS, Zavod RS za varstvo narave, Marjetica, drevesnica)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Začetek in priprave na izvedbo še v tem letu, izvedba v naslednjem in nadalje vsako leto. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ob sprejetju predloga bi se izboljšala kakovost življenja občank in občanov, pridobili bi kakovostnejši zrak in ozračje v mestu, prijetnejše bivanje in možnosti preživljanja prostega časa na odprtem, v varnem, zelenem okolju.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta je treba strokovno oceniti, je pa to naložba v prihodnost in kakovost bivanja v občini. Zagotovo so na voljo tudi evropska sredstva, ki bi jih občina za ta namen lahko pridobila.