Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo parcel). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POMJAN-Ureditev vodnega vira pitne vode Fontana

SONJA PETZ  –  30. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vodni vir Fontana je do vzpostavitve vodovodnega omrežja leta 1982, bil edini vir pitne vode za ljudi in živino Pomjana. Prvi zbiralniki, ki so vkopani v parcelah nad cesto, so še iz časa Avstro-Ogrske. Po letu 1945 so bili vkopani še dodatni zbiralniki na parcelah pod cesto, ter postavljene cevi za pretok iz zgornjih v spodnje zbiralnike. Nameščena je bila tudi nova ročna pumpa. Pred približno 40 leti je bila izvedena zadnja sanacija in zamenjava cevi iz zgornjih zbiralnikov v spodnje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V današnjem času se vse pogosteje omenja pomanjkanje pitne vode. V Pomjanu imamo odlično vodo iz vira Fontana, vendar se že desetletja zanemarja njene zbiralnike.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Najprej bi morali na GURS-u označiti obstoj vkopanih zbiralnikov vode ki stojijo na parcelah 293/2, 291 ter 292, ter jih vpisati v določene evidence, čeprav ležijo na nepremičninah, ki so v zasebni lasti. 

- Potrebno bi bilo narediti sanacijo zbiralnikov, jih prečistiti in vzpostaviti redno preverjanje pitnosti z mikrobiološkimi testi.

-Za izvedbo so potrebna obsežna gradbena dela.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na viru Fontana, ki leži 150 m izven vaškega jedra Pomjan, na parcelah 293/2, 291 ter 292.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po možnosti v letu 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Govori se, da se v občini Koper iščejo novi viri pitne vode. Želeli bi ohraniti že obstoječ vir pitne vode, saj vemo, da brez vode ni življenja. Vas Pomjan bi se lahko ponašala z zelo okusno, vedno mrzlo svežo vodo, za katero so govorili, da je tudi zdravilna, saj odpravlja glavobol.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost je 20.000,00 eur