Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev priključka za Kortino v Sv. Antonu

Mitja  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
IMG_20190929_1.jpg
IMG_20190929_1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Uvoz v Kortino in Šuštete v Sv. Antonu je ozek in nepregleden. Na glavno državno cesto se občinska cesta priključuje na eni strani omejena z visokim zidom, na drugi strani s staro, na pol porušeno in nevarno hišo. Na državni cesti je sicer postavljeno ogledalo, vendar samo za eno stran.  Uvoz je ozek in avtomobili se morajo čakati, da nekdo iz občinske ceste zavije na glavno ali obratno. Čakanje je sredi prometne državne ceste, kjer imajo avtomobili veliko hitrost, še posebej tisti, ki »pridrvijo« iz Dvorov. V Šuštetih in Kortini živi vedno več ljudi. Mimo uvoza poteka tudi pločnik in t.i. »varna pot v šolo«, vendar pešci čez uvoz niso vodeni preko prehoda za pešce. Zaradi zidov se pešcev ne vidi.   

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se odkupi del ali celota stare hiše na uvozu v Kortino (glede na potreben obseg in glede na potrebe lastnika). Hišo je potrebno porušiti. Na tem mestu urediti širok in varen uvoz v zaselek, vključno s prilagoditvijo pločnika, ureditvijo prehoda za pešce ter ostale potrebne prometne signalizacije. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1.    Odkup zemljišča. 2.    Priprava projektne dokumentacije. 3.    Soglasje DRSI in morebitna sklenitev soinvestitorske pogodbe. 4.    Izvedba.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Sv. Antonu, na uvozu v zaselka Kortina in Šušteti. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega do dveh let (glede na postopke odkupa, izdelave projektne dokumentacije, uskladitev z DRSI). 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšalo bi se priključevanje na državno cesto in večja varnost pešcev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

100.000€.