Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev tampona in drenaže dostopne poti med garažnima stolpičema 923 in 924

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

zastajanje meteornih vod in zamakanje objektov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

odstranitev tehnično neustreznega makadama, postavitev tehnično ustrezne povozne površine, namestitev odtočnih jaškov in drenažne cevi

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

odstranitev tehnično neustreznega makadama, postavitev tehnično ustrezne povozne površine, namestitev odtočnih jaškov in drenažne cevi

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

parcela št. 1567/15 k.o. Koper

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čim prej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

ustrezno odvodnjavanje meteornih vod

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

10.000 - 15.000 EUR