Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Zeleni Belveder

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Zeleni Belveder
Zeleni Belveder

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog rešuje pregrevanje mestnega jedra in omogoča zaščito pred negativnimi učinki Luke Koper. Z zazelenitvijo in novim parkov se oblikuje mikroklima, ki pripomore k naravnemu ohlajanju mikrolokacij med vročimi meseci leta. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zazelenitev in oblikovanja parkovne površine na Belvederju od parkirišča pri kopališču do Vergerijevega trga. Dostop do garažne hiše bo s Kopališkega nabrežja, tako da se na Belvederu oblikuje nova zelena površina za prebivalce in obiskovalce mesta. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V obdobju graditve garažne hiše se na območju Belvederja oblikuje zeleno parkovno ureditev, ki bo postala atraktivna lokacija, ki bo dala mestnemu jedru novo identiteto. Potrebno bo urediti in zazeleniti območje in zasaditi rastline in nova drevesa ter urediti parkovne površine z območji za otroke (igrišča), starejše (območja s klopmi za oddih) ter sprehajalno pot.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Belveder - od parkirišča pri mestnem kopališču do Vergerijevega trga, vključujoč Vergerijev in Muzejski trg.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

November 2019 - November 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se klima mestnega jedra, obenem bi se omilili negativni učinki Luke Koper, saj bi nova ureditev delovala kot zelena zaščita pred hrupom in svetlobnim onesnaževanjem Luke Koper.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Faznost projekta omogoča tudi donacije in možnost dolgoročnega izvajanja.  Prva faza: 20.000,00 EUR