Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Parkovna ureditev z ekološkim otokom v centru vasi Šmarje

Andrej Medved  –  28. 09. 2019  –  Območje 2
Predlog ureditve območja v centru vasi Šmarje
Predlog ureditve območja v centru vasi Šmarje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev območja ob Domu krajanov Šmarje predstavlja pomembno aktivnost k ureditvi sistema ekoloških otokov v centru vasi, ki so trenutno popolnoma neurejeni, neprimerno umeščeni, ter vplivajo na negativen izgled centra vasi.

Izvedba projekta naslavlja okoljsko problematiko, ureditev sistema zbiranja gospodinjskih odpadkov, tursitčni razvoj vasi, ter omogočanje kvalitetnih bivanjskih pogojev za vaščane.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vaški odbor Šmarje v Idejni zasnovi predlaga ureditev območja parcel v lasti Mestne občine Koper ob Domu krajanov, kjer je namesščena tudi transformatorska postaja. Na navedenih parcelah je predvidena ureditev prostora za postavitev enotnega, s primerno vegetacijo zaščitenega in prikritega ekološkega otoka, ureditev dodatnih parkirnih mest za uporabnike prostorov Doma krajanov, ohranitev in preureditev stolpa s transformatorsko postajo v turistični razgledni stolp, parkovna ureditev ostalega prostora, ter povezava med obstoječo teraso gostilne v Domu krajanov. S tem bo v centru vasi omogočena ureditev sistema ekoloških otokov, vzpostavljena dodatna parkovna ureditev za vaščane in obiskovalce, ustvarjena povezava med zunanjimi površinami (terasa) Doma krajanov in novega parkovnega območja, ter izboljšana sama estetska podoba centra vasi. Pri obnovi bodo uporabljeni lokalno tipični materiali, kot že uporabljeni pri obnovi vaškega trga.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se lahko prične izvajati nemudoma, saj so  parcele, ki si predmet ureditve v lasti Mestne občine Koper in so bilre za ta namen tudi odkupljene od zasebih lastnikov. Za namene izvedbe projekta je bila izdelana Idejna zasnova (št. U/63-2019, september 2019) po naročilu KS Šmarje, ki predstavlja podlago za dejansko izvedbo. Potrebno je izdelati podrobnejši projekt za izvedbo s popisom del, ter pridobiti ustrezna soglasja. Pri izvedbo ekološkega otoka bi bilo potrebno vsebino in tehnično izvedbo uskladiti tudi z Javnim podjetjem Marjetica d.o.o., ki upravlja z odpadki v Mestni občini Koper. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati že uporabljene tipične vaške elemente, kot je kamnita klopca, kamniti tlak in robniki, ter zasaditev dreves murve, ki predstavljajo simbol vasi Šmarje. V prihodnjih letih načrtujemo tudi dogovor s pristojnimi glede obnove in uporabe obstoječega stolpa s transformatorsko postajo za namene turstičnega razglednega stolpa, ki bi bil namenjen vaščanom in obiskovalcem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na parcelah št. 1104, 1107/4, ter 1105/2, vse k.o. Šmarje, ki se nahajajo v centru vasi Šmarje, neposredno ob Domu krajanov Šmarje, hišna št. 89, 6274 Šmarje. Parcela obsega cca. 270 m2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se je že pričel izvajati z izdelavo Idejne zasnove v septembru 2019. Nadaljevanje projekta vključuje izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, ki bi lahko bila izvedena do decembra 2019. Aktivnosti izvedbe, torej gradbena dela in postavitem opreme, ter zasaditev vegetacije se lahko izvede v obdobju do 30.6.2020. Projekt ni obsežen in zahteven, zato je možna izvedba v kratkem časovnem razponu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izvedba projekta vključuje ureditev centra vasi Šmarje, predvsem vezano na trenutno popolnoma neurejeno stanje z zabojniki za odpadke v centru vasi. Zabojniki so namreč razmetani neposredno ob glavni cesti ob zunanjem zidu Doma krajanov, ter hkrati predstavljajo tudi nevarno območje za vaščane. Trenutna lokacija je neprimerna, zato je potrebno ukrepanje v smislu ureditve enotnega ekološkega otoka, ki bo hkrati tudi smiselno in funkcionalno umeščen v razpoložljiv prostor. Po izvedbi projektaboi vas Šmarje uredika sistem ekoloških otokov v centru vasi, znatno izboljšala estetsko podobo centra vasi, pridobila 4-5 novih parkirnih mest, uredila nov parkovni prostor za sprostitev v samem centru vasi, povezala prostor (teraso) pred gostilno z novim parkovnim območjem, ter z uporabo istrskih tipičnih elementov povečala vrednost celotne vasi v smislu turistične ponudbe.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Skupna vrednost projekta je 20.000,00 EUR.