Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi pomanjkanja parcel v lasti Mestne občine Koper, predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev osrednjega vaškega trga- Dvori

David.Hrvatin  –  28. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z ureditvijo osrednjega vaškega trga bi z enim projektom rešili več zadev vezanih na izboljšanje kakovosti življenja v vasi Dvori.

Predlog zajema širitev javne površine ob vstopu v vas ob hkratni izvedbi manjšega otroškega igrišča. S širitvijo bi pridobili prepotrebni parkirni prostor za avtomobile in avtobuse. Parkiranje je težava predvsem ob obiskih pohodnikov (skozi naselje teče markirana pohodniška pot in kolesarska trasa ter več učnih poti). Ob izgradnji zidu bi vanj umestili ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje prepotrebne javne površine in s tem zagotovitev dodatnih parkirnih mest, povečanje obračalne površine za avtobuse, postavitev otroških igral. Umestitev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov v novozgrajeni podporni zid.

Vas bo prijaznejša občanom in obiskovalcem.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja oz. rekonstrukcija podpornega zidu ob zdajšnji javni površini in tem povečanje javne površine (širitev na javno dobro). Zasipanje površine, postavitev zaščitne ograje. Namestitev otroških igral. Izvedba ekološkega otoka za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dvori (KS Gračišče)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas bi pridobila potrebno urejeno javno površino z manjšim otroškim igriščem, javna površina bi bila uporabna za prireditve. Povečal bi se parkirni prostor. Uredili bi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

17.000,00 eur