Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV JAME V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Boljša promocija kraja, saj  jamo (spodmol) ob vikendih preizkušajo plezalci, obišče jo tudi vedno več turistov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev koša za smeti, omejiti gibanje v sami jami - označba za prepovedano parkiranje avtomobilov oz. postavitev ovire?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vzhodni del vasi Črnotiče: zemljišče s parcelno št. 1312/8 v k.o. Črnotiče

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Urejenost kraja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1.000 EUR