Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ASFALTIRANJE VZHODNE VPADNICE V ČRNOTIČAH - ''STAJE''

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Makadamsko cestišče, ki ga vsa leta vzdržujemo vaščani.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ceste

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Utrditev cestišča, izvedbo odvodnjavanja in položitev asfalta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vzhodni del vasi Črnotiče: del zemljišča s parcelno št. 2356/1 v k.o. Črnotiče (JAVNO DOBRO), v dolžini 500 m, širina ceste 3 m

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Boljša prevoznost ceste in povezava z regionalno cesto. Vaščanom je ta povezava pomembna za dostavo blaga z večjimi tovorjaki, saj je naselje strnjeno, tako da ni vedno mogoča dostava s severne strani. Voda ob močnejših nalivih ustvarja prave kanale vzdolž celotnega cestišča, odnaša gramoz v bližnji kal in maši odtočni kanal. Vaščani moramo sami vzpostaviti prevoznost ceste po vsakem večjem nalivu.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

50.000 EUR