Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA VAŠKEGA DOMA V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi dotrajanosti objekta. Objekt je v zelo slabem stanju, potreben temeljite prenove. Doslej so vsa vzdrževalna dela opravili vaščani sami, občina je financirala le zamenjavo stavbnega pohištva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo rekonstrukcijo objekta in sicer obnovo strehe in ostrešja, znižanje stropa oz. postavitev medetaže s stopniščem zaradi boljše izkoriščenosti prostora (višina objekta je cca 5 m). Zgornja etaža bi lahko služila spravilu stolov in tudi ogrevanje prostora bi bilo bolj ekonomično. Potrebni so novi ometi, sanitarije, tudi ogrevanja in sanitarij ni. Obstoječi oder bi bilo dobro razširiti, saj ni primeren za gostovanje gledaliških skupin oz. za izvedbo kulturnega programa. Vaščani si že dolgo želimo, da bi bil ta prostor uporaben za različne dejavnosti (kulturni dogodki, predavanja, možnost organiziranja raznih športnih dejavnosti kot so telovadba, namizni tenis, biljard itd.) Seveda bi moral imeti prostor tudi ustrezno opremo (stoli itd).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Črnotiče: objekt na zemljišču s parcelno št. *159 v k.o. Črnotiče

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Oživitev vaškega življenja. Na vasi je lepo, vendar smo vaščani velikokrat prikrajšani za marsikateri kulturni dogodek ali aktivnost. V primerjavi z življenjem v mestu, predvsem v zimskem času, je življenje na vasi pravo mrtvilo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

80.000 EUR