Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA CESTE V KAMPEL BRDA

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 2
1569573575281.jpg
1569573575281.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev oz. obnova betonske ceste v dolžini cca 200 metrov ter obnova asfaltnega cestišča v dolžini cca 200 metrov, kar vključuje ureditev odvodnjavanja, utrditev bankin in preplastitev.

Hoja in vožnja po cesti je nevarna oz. v času nalivov nemogoča, saj se cesta v celoti spremeni v hudourniški potok. Cestišče je spolzko do te mere, da je hoja po njem navzdol in navzgor praktično nemogoča oz. zelo nevarna. Zgodilo se je že tudi več padcev in zdsov. Prav tako je vožnja na takem cestišču zelo otežena zaradi podrsavanja in ob vožnji navzdol nevarna, saj se zavorne razdalje zelo podaljšajo. Uničeno in dotrajano cestišče pa botruje marsikateri preluknjani avtomobilski gumi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Celotna ureditev betonskega dela ceste (cca 200m) ter preplastitev in ureditev odvodnjavanja ter utrditev bankin na asfaltnem delu ceste (cca 200 m). Navedena dela so nujno potrebna, saj je cesta iz dneva v dan v slabšem stanju, Neurejeno odvodnjavanje botruje izpiranju materiala pod cestiščem, zaradi česar nastajajo veliki posedki, ki ponekod pokrivajo skoraj polovico cestišča. Izpranje materiala je vidno tudi po površini cestišča.

V času nalivov se cesta spremeni v hudourniški potok. Hoja po cesti praktično ni mogoča, vožnja z avtom pa nevarna. Mokro cestišče pa je izjemno spolzko. Hoja po takem cestišču je nevarna za vse udeležence - pešce, motoriste, kolesarje in avtomobile. K poslabšanju razmer na cestišču so prispevali tudi  posegi v cestišče. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kompletna sanacija betonskega dela cestišča ter ureditev bankin, odvodnjavanja ter preplastitev asfaltnega dela cestišča v klančini.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kampel Brda - cesta, k.o.2606 Semedela, parc.št. 2522/2, in sicer del ceste, ki je klančina.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega leta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečala bi se varnost vseh udeležencev v prometu: peščcev, kolesarjev, motoristov in avtomobilov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

25.000 EUR

Dokumenti