Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSTAVITEV REFLEKTORJA IN NAKUP KOŠARKAŠKEGA KOŠA V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi omogočanja rekreacije v večernih urah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev reflektorja na obstoječem drogu javne razsvetljave in nakup košarkaškega koša.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječem drogu javne razsvetljave, na vogalu objekta s HŠ 39 (Vaški dom, parc. št. *159, k.o. Črnotiče) in sicer na zemljišču s parcelno št. 2365, k.o. Črnotiče - cestno telo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Možnost rekreiranja v večernih urah.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1.000 EUR