Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ASFALTIRANJE DELA POTI V ČRNOTIČAH - ''ŠEMEDELA''

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajanost cestišča

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Preplastitev cestišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev asfalta, utrditev cestišča, popravilo podpornih zidov ceste na določenih mestih, nov asfalt.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: del ceste v dolžini cca 200m, širina ceste cca 3 m (del ceste, v dolžini 30 m, od osrednjega vaškega trga do HŠ 47, na zemljišču s parcelno št. 2365, k. o. Črnotiče in del ceste v dolžini 170 m, od objekta s HŠ 47 do HŠ 50A, na zemljišču s parcelno št. 2348 v ko.o. Črnotiče)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

boljša prevoznost, varnost ...

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR