Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je v nasprotju z večino meril za umestitev predlogov na glasovanje. Presega finančno vrednost pojektov, presega izvedljivost v letu 2020, ni samo v pristojnosti Mestne občine Koper. Zato predlog ne bo uvrščen v glasovanje.

Ureditev parkirišč za prebivalce mestnega jedra in ostalo

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 1

  1. Brezplačna parkirna mesta za prebivalce mestnega jedra. Prebivalci mestnega jedra smo diskriminirani glede parkirišč v primerjavi s predmestjem. Občina je poskrbela za ureditev parkirišč za stanovalce v Olmu, Šalari, Žusterni, na Markovcu (tudi s sanacijo garažnih hiš), medtem ko prebivalci mestnega jedra takšne možnosti za parkiranje nimamo, kljub temu, da plačujemo enake davke. Predlagam izgradnjo oziroma vzpostavitev novih brezplačnih parkirišč, namenjenih izključno prebivalcem mestnega jedra, tudi z ukinitvijo trženja nekaterih parkirišč (npr. parkirišče na Brolu,m pri Zdravstvenem domu, za banko, ...) ter vzpostavitev režima parkiranja na teh parkiriščih zgolj za prebivalce mestnega jedra. Garažna hiša pod Muzejskim trgom bo omogočila parkiranje le delu prebivalcev, ki gravitirajo na tisti del, ostali pa smo diskriminirani.

2. Ukinitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za socialno ogrožene, mlade družine in upokojence. Znižanje oziroma ukinitev plačila za vse občane, saj sko si stanovanja ali hiše kupili ali zgradili s težko prigaranim denarjem, plačali vse prispevke in davke, zato ni pošteno, da nas obdavčite z vsakoletnim plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanje, v katerem živimo. Nadomestilo je v Občino Koper za navadno stanovanje tako visoko, da marsikateri občan ne zmore poravnati te obveznosti in si mora denar sposoditi ali zaradi zakasnitve s plačilom tvega davčno izvršbo.

3. Oživitev starega mestnega jedra, predvsem s kulturnimi in tematskimi prireditvami, ki bi privabile v mestno jedro številne domače in tuje obiskovalce. Nadaljevanje s projektom Mala loža, z dodajanjem novih pestrih vsebin. V mestno jedro privabiti butične trgovine, lokale, restavracije, za goste, ki si želijo nekaj drugačnega kot kebab. Razširiti kulturno in umetniško ponudbo v mestnem jedru, podpirati gledališče kot center širitve kulture v Kopru. Zmanjšati število prireditev kot so "Fešta kalamarov" in podobne vaške veselice, ki v Kopru postijo samo smeti ter poscane in pobruhane ulice. Dvigniti ponudbo prireditev na višji nivo in s tem privabiti goste, ki bodo mestu tudi nekaj doprinesli.

4. Obnova starega mestnega jedraz obnkovo zgodovinskih hiš in palač. V kolikor te niso v lasti občine, naj jih ta odkupi in obnovi, saj gre za našo kulturno dediščino. Veliko zgodovinskih hih in palač v mestnem jedru in izven propada (npr. Servitski samostan, Kidričeva ulica, Staničev trg, de Belli, ...). Kot družba si ne smemo dovoliti, da nam propade še kakšna zgodovinska stavba.

5. Ozelenitev mestnih delov občine z lokalnimi vrstami rastlinja. Ozelenitev promenade, parkirišč po načelu eno drevo za določeno število parkirnih mest, zasaditev dreves v mestnem jedru, na Vojkovem nabrežju, Pristaniški ulici, na Belvederju, na zelenici pri Banki Koper, ... Urediti več zelenih površin za rekreacijo , sprehode, ureditev tematskih poti. Izgtradnja dodatne športne infrastrukture in razbremenitev športnega centra Bonifika, vzpostavitev rekreacijskih površin v zaledju. Proučitev lokacij za nove parke, morebiten odkup zemljišč.

6. Krepitev skupnosti z družbenimi programi, kulturnimi in drugimi dejavnostmi, ki bodo pripomogle k povezovanju občanov in krepitvi občutka pripadnosti prebivalcev mestu.

7. Trajnostna okoljska in prostorska politika. Postati zelena in trajnostno naravnana občina in to ne samo na papirju, temveč s trajnostno naravnano strategijo razvoja občine.

8. Spodbujanje razvoja gospodarstvain ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, zato da ne bodo mladi izobraženi bili primorani iskati službo v Ljubljani. Vzpostaviti ugodne pogoje za ustanovitev, delo in razvoj novih in že obstoječih podjetij, tudi z zmanjševanjem dajatev ali subvencijami. Pridobivanje denarnih sredstev za namene razvoja gospodarstva v občini na ravni države in EU. Prenekatera podjetja v Kopru so ali propadla ali preselila poslovanje drugam, kljub temu, da je Koper idealna lokacija za razvoj podjetništva. Okolje mora postati stimulativno za podjetja.

9. Pospešiti razvoj špodeželja. Pričeti s planom izgradnje kanalizacije po celotni Občini Koper ter urediti ceste in ostalo infrastrukturo v zaledju. Postaviti si jasen cilj, do kdaj bo občina Koper v celoti pokrita s kanalizacijskim omrežjem. Povezati podeželje z mestom z vzpostavitvijo rednejših avtobusnih povezav. Spodbuditi razvoj turizm,a in drugih dejavnosti na podeželju.

10. Brezplačen avtomobilski prevoz za starejše in invalide do zdravnika, trgovine, ...