Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa je vsebinsko nedorečen in nekonkretiziran, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Sanacija vira vode za namen namakanja-vaška šterna in puč v Plahutih

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanacija vira vode za namen namakanja-vaška šterna in puč v Plahutih ter sanacija vaške ceste lokacija Plahuti-Bičanci ter zajetje vseh dovoznih poti do stanovalcev

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S sanacijo starega puča in stare vaške šterne, bi pripomogli naravnemu vodnemu viru za namen zalivanja ter zaščitili trenutno zelo nevarni odprti propadajoči vaški "puč", ki je nevaren za starejše ljudi in otroke v okolici.*le tega je poškodovalo Komunalno podjeteje. Sanacija ceste lokacija Plahuti-Bićanci ter dovoz do hiše stanovalcem, trenutna cesta je zelo dotrajna, nevarna. Po tej cesti se vozi dnevno veliko ljudi, (kmeti, stanovalci, turisti, lovci) 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?