Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Rekonstrukcija ceste Popetre do križišča Sv.Anton

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta od križišča za sv.Anton do Popeter je potrebna rekonstrukcije. Cesta je nevarna, ozka in predvsem uničena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej je potrebno cesto zakoličiti in vrisati v prostor, nato pa je potrebna rekonstrukcija le te (odvodnjavanje itd). S tem se bo povečala prometna varnost in  se bodo ustvarile možnosti tudi za turistično delovanje. Vas bo lažje dostopna tudi z avtobusom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej je potrebna zakoličba, vris poti in nato rekonstrukcija.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal od križišča ceste za sv. Anton do Popeter.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost, vas bi bila lažje dostopna.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Za določitev cene je potreben ogled MOK in specifikacija del.