Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE "KS RAKITOVEC"

IGOR Miklavčič  –  20. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog zato, ker KS Rakitovec nima primerno urejenih prostorov za svoje delovanje. 

Katero temo, težavo, izziv: Vsaka institucija ima - naj bi imela - primerno urejene prostorske kapacitete za izpolnjevanje svojih nalog in ciljev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno: Ureditev obstoječih namenskih prostorov - zgoraj pisarna KS in bus-čakalnica, spodnji prostor za inventar in arhiv. Dozidava prostora za sanitarije.

Bistvo in kaj se bo zgodilo: Stavba ne bo propadala in bo služila svojemu primarnemu namenu. Predvsem na spodnjem delu je vidno neurejeno, zapuščeno stanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedel s sanacijo oz. temeljito rekonstrukcijo stavbe z dozidavo prostora za sanitarije.

Potrebno je opraviti strokovni ogled, popis potrebnih del in oceno stroškov  rakonstrukcije od vsaj dveh izvajalcev. Na objektu je potrebno opraviti  rekonstrukcijo tlakov, vhodnih odprtin z nabavo novih vrat, hidro in toplotno izolacijo na stenah in strehi ter priklop objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Urediti infrastrukturo za uporabo informacijskih sistemov in orodij, vključno z ozemljitvijo ali vgraditvijo prenapetostnih zaščit v izogib poškodbam v primerih neugodnih vremenskih razmer. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

K.O. Rakitovec, na parceli št. 1606/34 in št. 226, kjer je stavba št. 95. Stavba stoji na obeh parcelah. Status parcel: "javno dobro".

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Najprimernejši termin je April - Junij 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremembe bodo vidne na samem objektu, ki bo služil svojemu namenu. Izboljšalo se bo sodelovanje KS z krajani.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Glede na velikost stavbe = 20 m2, je predvidena višina sredstev 15.000 tisoč Eur. Vključno z nepredvidenim opravili bi se lahko povišala na 17.000 tisoč Eur.